15 februari, 2009

Kulturpolitiken växer fram

Årsmötet har nu behandlat kulturpolitiken och följande yrkanden har bifallits:

Att §5.1 i handlingsprogrammet får följande lydelse:
“I de fall kulturen finansieras med skattemedel får tilldelningen aldrig ske på grundval av vad som för stunden anses vara god respektive dålig kultur.”

Att en ny punkt införs efter §5.1 med nedanstående lydelse:
“Det nuvarande systemet där nästan all finansiering av kulturen, som inte är biljett- eller andra avgiftsintäkter, kommer från staten, är ohållbart. Ett system där privata mecenater tar en mycket större roll ökar möjligheten till en större mångfald inom kulturen, genom att kulturarbetare har flera olika finansiärer att vända sig till. Det är därför av yttersta vikt att från statens sida, genom exempelvis skatteavdrag, stimulera införandet av ett sådant system.”

Att följande mening införs sist i §5.2 i handlingsprogrammet:
“Det kommunala stödet ska vara behovsprövat.”

Att en ny punkt införs under §5 i handlingsprogrammet, med följande lydelse:
“51%- regeln, som säger att en idrottsförening inte får ägas till mer än 49% av externa aktörer, ska avskaffas.”

Att en ny punkt införs under §5 i handlingsprogrammet, med följande lydelse:
“Public service-bolagens lokala produktion är ofta kostnadsineffektiv och kan leda till sämre kvalitet i produktionerna. Därför bör produktionen centraliseras till de orter där den har bäst möjligheter att göra program med hög kvalitet till minsta möjliga kostnad för medborgarna.”

Att följande mening läggs till sist under §5.3 i handlingsprogrammet:
“Upprättandet av kreativa centra, där bibliotek, caféer, arbetsförmedling och andra verksamheter läggs i samma lokaler för att på så sätt skapa sociala träffpunkter, i samarbete med privata aktörer, ska aktivt uppmuntras.”

Att en ny punkt införs under §5 i handlingsprogrammet, med följande lydelse:
“Ingen kulturverksamhet ska få finansieras till mer än 50% med skattemedel.”

Inga kommentarer: